• NHV
  • Handbal BE
  • Ligue Francophone BE
  • EuroHandball
  • HandballTV
news image

Update Corona virus: 12 november

Op vrijdagavond 12 november heeft de Nederlandse overheid kenbaar gemaakt dat er extra maatregelen nodig zijn omtrent het Coronavirus. Zoals aangekondigd zullen onderstaande maatregelen in Nederland per 13 november om 18.00 uur ingaan.

Publiek bij sportwedstrijden
Vanaf 13 november is het niet meer toegestaan dat publiek aanwezig is bij sportwedstrijden. Dit geldt zowel voor wedstrijden in de topsport als op amateurniveau. De mensen die aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd zijn de vrijwilligers en officials die nodig zijn voor het spelen van de wedstrijd. Hiermee wordt het aantal aanwezigen bij een wedstrijd beperkt. 

Coronatoegangsbewijs (CTB) blijft verplicht
Het coronatoegangsbewijs zal verplicht blijven voor het organiseren van sportactiviteiten. Voor de handbalsport in zijn algemeenheid betekent dit dat zowel bij trainingen als wedstrijden iedereen een QR-code dient te tonen. De BENE-League is onderdeel van de Topsportcompetities en daardoor zijn de sporters uitgezonderd van het tonen van hun CTB. Ook worden vrijwilligers en mensen (o.a. officials en arbiters) die functioneel aanwezig moeten zijn uitgezonderd van deze regel. De BNL geeft echter het advies aan verenigingen om van iedereen die de locatie in Nederland bezoekt een coronatoegangsbewijs te vragen.

Mise à jour du virus Corona : 12 novembre
Vendredi soir, 12 novembre, le gouvernement néerlandais a annoncé que des mesures supplémentaires étaient nécessaires concernant le virus Corona. Comme annoncé, les mesures suivantes seront prises aux Pays-Bas le 13 novembre à 18 heures.

Le public lors des matchs sportifs
À partir du 13 novembre, la présence de spectateurs lors de rencontres sportives ne sera plus autorisée. Cela s'applique aux matchs dans le sport de haut niveau ainsi qu'au niveau amateur. Les personnes qui peuvent être présentes lors du match sont les volontaires et les officiels nécessaires au déroulement du match. Cela limite le nombre de personnes présentes lors d'un match. 

Le ticket Corona (CTB) reste obligatoire
Le billet d'entrée Corona restera obligatoire pour l'organisation d'activités sportives. Pour le handball en général, cela signifie que chacun doit montrer un code QR lors des entraînements et des matchs. La BENE-League fait partie de la Top-League et les athlètes sont donc dispensés de montrer leur CTB. Les bénévoles et les personnes (par exemple, les officiels et les arbitres) qui doivent être présents de manière fonctionnelle sont également exemptés de cette règle. Toutefois, la BNL conseille aux clubs de demander un billet d'entrée corona à toute personne visitant le site aux Pays-Bas.